Datum H N
01.09. x     /
02.09. x   / x
03.09. x   x x
04.09. x   x x
05.09. /   x x
06.09.     x x
07.09.     x x
08.09. / / x x
09.09. x x x x
10.09. x x x x
11.09. x x x x
12.09. x x x x
13.09. x x x x
14.09. x x x /
15.09. // x /  
16.09. x x v  
17.09. x x v  
18.09. x x v  
19.09. x x v  
20.09. x x v  
21.09. x x v  
22.09. x / v  
23.09. x   v  
24.09. x   v  
25.09. x   v  
26.09. x   v  
27.09. x   v  
28.09. x   v  
29.09. /   /  
30.09.     x  /